Đấm máy hoạt động bình thường quy tắc

Đấm máy hoạt động bình thường quy tắc:
1. Baám công nhân phải được đào tạo, thiết bị tổng thể cấu trúc, hiệu suất, quen thuộc với các hoạt động và để có được giấy phép hoạt động trước khi họ có thể hoạt động độc lập.
2. an ninh và kiểm soát thiết bị về việc sử dụng thích hợp các thiết bị, sẽ được gỡ bỏ tùy tiện.
3. kiểm tra công cụ máy lái xe, kết nối, bôi trơn và các bộ phận và bảo vệ thiết bị một cách chính xác, cài đặt chết vít vững chắc, không di chuyển.
4. máy nên được sản phẩm nào trước khi chạy 2-3 phút, Phòng thiết bị điều khiển chân phanh, chẳng hạn như tính linh hoạt, được biết đến trước khi sử dụng, không mặc dù chạy.
5. nấm mốc một rắn trên và dưới chết là để đảm bảo vị trí chính xác, rửa với bàn tay chuyển động thử chuyển máy (trống xe), để đảm bảo rằng làm việc trong các khuôn mẫu trong tình huống tốt.