Biện pháp phòng ngừa Phòng phun cho lời khuyên sử dụng và bảo trì

Sơn phòng phải được niêm phong, và nên có đảm bảo không có tích lũy của Sơn bụi tại các đường nối thuận áp lực, sơn phòng máy nên hơi lớn hơn không khí, Giữ phòng Sơn ở điều kiện áp suất tích cực
Roast sơn phòng của một số biện pháp yếu tố: độ sáng, rang sơn phòng nơi tốt và cần làm cho sơn phòng với đóng D65 ánh sáng của đèn, trong vòng độ sáng cần đạt đến 800-1000, trong khi phòng trong bức tường nên cho câm ánh sáng trắng; lưu lượng khí; bộ lọc hiệu quả, điều này cho thấy rang Sơn mái bông của mô hình, tướng quân nhà để xe bằng cách sử dụng của đã EU5 và EU6 hai một mô hình, có thể sử dụng rang sơn phòng Shi trong phòng bên trong với Sun đèn chiếu xạ trên.